babi vabi!

Nagradna igra Facebook

Babi
6. Dec 2023

V obdobju 7.12. – 21.12.2023 poteka na družbenem omrežju Facebook nagradna igra.

Pogoji in pravila nagradne igre za Facebook

  1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Ej, babi”, je Lubens, Urška Šobak, s.p., Ob ribniku 56

2000 Maribor (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra poteka od 7.12.2023 pa do vključno 21.12.2023 na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/ejbabi.

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje s sodelovanjem v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18.

let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo

sodelovali vsi, ki bodo všečkali in delili objavo, v komentar objavili svoj odgovor.

  1. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev

Všečkajte stran in delite objavo ter v komentar objavite svoj odgovor na zastavljeno vprašanje: “V komentarju nam zaupajte, katera jed vam pričara najlepše spomine na otroštvo.”

Vsi nagrajenci, ki bodo izpolnili pogoje za sodelovanje v nagradni igri, bodo uvrščeni v žreb za zmagovalca. Žreb bo izveden dan po zaključeni nagradni igri.

  1. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani https://www.facebook.com/ejbabi. Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku treh (3) dni po razglasitvi v zasebno sporočilo prejeti potrebne osebne podatke: Ime in priimek in naslov.

Posredovanje vseh teh podatkov v zasebno sporočilo na Facebook je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

Nagrada:

Organizator bo podelil knjigo avtorice Urške Šobak, ki jo bo nagrajenec prejel po pošti,  v roku (1) enega tedna po posredovanju zahtevanih podatkov v zasebno sporočilo.

  1. Davki in akontacija dohodnine

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa

se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je

nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

  1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva

izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne

bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je

organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi

nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k

tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za

nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge

nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene

odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne

povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali

neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin,

na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O

tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno

nastalo škodo.

  1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se

zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora

ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi

v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali

komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne

igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani, vse pritožbe in

reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator

zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno

plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da

podatki, ki jih bo nagrajenci posredoval, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli

drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.